مطالعات اجتماعی اقوام (JSSE) - مقالات آماده انتشار