تعداد مقالات: 9
1. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-5


2. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-8

محمدعثمان حسین‌بر


3. بررسی نشانه‌شناختی خوراک بلوچی و مذهب در بلوچستان ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-32

عباسعلی آهنگر؛ ناهید محمدعلینژاد؛ پاکزاد یوسفیان؛ موسی محمودزهی


4. مطالعه علل، ابعاد و پیامدهای طرد اجتماعی بر حسب جنسیت؛ مورد مطالعه: زنان کولی روستای چشمه کبود شهرستان ایلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-57

زینب خوشرو؛ سید احمد فیروزآبادی؛ زهرا فرضی زاده


5. تبیین جامعه‌شناختی اثرات موقعیت اجتماعی زنان بلوچ برسلامت روان آنان؛ مطالعه موردی: زنان شهر زاهدان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-81

محمداسماعیل ریاحی؛ محمدعثمان حسین‌بر؛ عثمان کرد؛ سمیه ریگی لادز


6. بررسی جامعه‌شناختی علل جمع‌گرایی تاریخی در جوامع عشایری ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-107

طاها عشایری؛ مهدی حسین زاده فرمی؛ فاطمه نامیان


7. انقلاب اسلامی و تحول نظام قشربندی اجتماعی در بلوچستان ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-139

داریوش مبارکی؛ حسن محدثی


8. بررسی تاریخی و جامعه‌شناختی شکل‌گیری پان‌ترکیسم در آذربایجان ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-162

شعبان محمدی؛ احمد رضایی


9. چکیده‌های انگلیسی | صفحات پایانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-171


شماره‌های پیشین نشریه