بررسی نشانه‌شناختی خوراک بلوچی و مذهب در بلوچستان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران.

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران.

3 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران.

4 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه ولایت ایرانشهر؛ ایرانشهر، ایران.

چکیده

خوراک به عنوان نظامی نشانه­ ای بر هویت و فرهنگ یک ملت و نیز بر مقولاتی همچون: باورها و ارزش ­های دینی- مذهبی، جنسیت، اقلیم، موقعیت جغرافیایی، وضعیت نسل، سن، مرتبه­ شغلی، قومیت، هنجارهای اجتماعی، زیبایی ­شناسی و میزان درآمد افراد دلالت دارد. در این پژوهش سعی شده است نشانه شناسی خوراک قوم بلوچ ایرانی بر اساس الگوی سطوح دلالت بارت (1957، 1987) مورد بررسی قرار گیرد­ و نشان داده شود که خوراک بلوچی بر اساس مذهب دارای خوانش معنایی و نشانه ­شناختی است. برای این منظور، در گردآوری داده ­های پژوهش از ابزارهای مصاحبه، پرسش­نامه و مشاهده­ مستقیم نمونه ­های خوراک بلوچی استفاده شده است. پرسش­نامه خوراک براساس متغیّر مذهب و مقوله ­های مربوط تنظیم، و سپس در بین 62 مشارکت کننده بلوچ (32 زن و 30 مرد) از شهرهای خاش، ایرانشهر، سراوان، سرباز، نیکشهر، و چابهار توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ­ها از طریق دو نرم افزار EXCEL و SPSS  انجام شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که خوراک بلوچی ایرانی به عنوان نظامی نشانه­ ای نه تنها با مذهب براساس مقوله ­های مورد بررسی شامل: حلال و حرام، تأکید اسلام بر تغذیه صحیح و سالم، خوراک در اعیاد مذهبی و ماه مبارک رمضان، خوراک و مهمان­ نوازی و تأکید اسلام بر اکرام مهمان، آداب غذا خوردن، احترام به مواد غذایی و مذمت اسراف مواد غذایی در اسلام رابطه ­ای تنگاتنگ دارد، بلکه از خوانش معنایی و نشانه شناختی دینی ـ مذهبی نیز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semiotic Study of Balochi Food and Religion in Iranian Balochistan

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Ahangar 1
  • Nahid Mohammadalinejad 2
  • Pakzad Yousefian 3
  • Moosa Mahmoodzehi 4
1 Associate Prof. Department of English Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan; Zahedan, Iran.
2 M.A of English Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan; Zahedan, Iran.
3 Assistant Prof. Department of English Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan; Zahedan, Iran.
4 Associate Prof. Department of English Language and Literature, University of Velayat; Iranshahr, Iran.
چکیده [English]

Food as a sign system signifies the identity and culture of a nation as well as such items like religious beliefs and values, gender, climate, geographic location, generation status, age, job order, race, social norms, aesthetics and the amount of income. This research is an attempt to investigate the semiotics of Baloch people’s food living in Iranian Baluchestan based on Barthes’(1957,1987) levels of signification and show that Balochi food has semantic and semiotic readings according to religion. To this end, in gathering the research data, the techniques of interviewing, questionnaire and direct observation of Balochi food samples were used. The food questionnaire has been written based on religion variable and related categories and then distributed among 62 Baloch participants (32 females and 30 males) from Khash, Iranshahr, Sarawan, Sarbaz, Nikshahr, and Chabahar cities. The analysis of the data has been carried out by SPSS and EXCEL softwares. The research results show that Iranian Balochi food not only serve as a sign system which has a close relationship with religion in accordance with the categories under study including: Halal and Haram, Islam’s emphasis on correct and healthy nutrition, food in religious Eves and the Holy month of Ramadan, food and hospitality and Islam’s emphasis on honor of guest, eating habits, respect for food and blame for food waste in Islam but enjoys religious semantic and semiotic readings as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balochi food
  • Sign
  • religion
  • Iranian Balochistan