مطالعه علل، ابعاد و پیامدهای طرد اجتماعی بر حسب جنسیت؛ مورد مطالعه: زنان کولی روستای چشمه کبود شهرستان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ تهران ایران.

3 استادیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه علل، ابعاد و پیامدهای طرد اجتماعی زنان کولی در روستای چشمه کبود از توابع شهرستان ایلام می‌باشد. انجام این پژوهش با روش کیفی مردم‌نگاری صورت گرفته‌ است. محقق به‌ منظور گردآوری داده‌ها از تکنیک‌هایی مانند مشاهده مشارکتی و مصاحبه و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل موضوعی سود جسته‌ است. در این پژوهش، نمونه ­گیری از بین زنان بومی (منابع طرد) و زنان کولی (اهداف طرد) صورت گرفته است؛ بدین منظور 12 زن بومی و 18 زن کولی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که زنان بومی به این علل زنان کولی را طرد می‌کنند: عقاید قالبی، عدم رعایت موارد بهداشتی، رفتار کودکان کولی در مدرسه، اهمیت نگاه غالب در اجتماع، شرور بودن زنان کولی، وجود خشونت‌های خانوادگی در بین کولی‌ها و بی‌توجهی کولی‌ها به ارزش‌های دینی و فرهنگی بومیان. درحالی‌که کولی‌ها مهم‌ترین دلایل طرد خود را حوادث خاص، تأثیر فناوری بر زندگی خود، بدنام سازی کولی‌ها، برساختن مفهوم کولی و کلیشه‌های جنسیتی دانسته اند. مهمترین ابعاد طرد این زنان عبارت‌اند از: طرد از خدمات و امکانات، بی‌اعتمادی نهادی، طرد از ارتباطات اجتماعی، طرد از حمایت درون‌گروهی و برون‌گروهی. برخی پیامدهای این پدیده عبارتند از: محرومیت مادی، محرومیت اطلاعاتی، تجرد دختران کولی، پنهان کردن هویت خویش. زنان کولی در برابر طرد استراتژی‌هایی بکار می برند: عکس العمل متقابل، انتخاب نام، انزوا و جداسازی، مقاومت در برابر بومیان، سبک خاص زندگی، پنهان کردن هویت خویش و انتقال شیوه های ساخت ابزار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the causes, dimensions and consequences of social exclusion based on gender: Case study of gypsy women in Cheshmeh Kaboud

نویسندگان [English]

  • Zeynab Khoshroo 1
  • Seyed Ahmad Frouzabadi 2
  • Zahra Farzizadeh 3
1 M.A of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran; Tehran , Iran.
2 Associate Prof. Department of Social Development Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tehran; Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. Department of Social Planning, Faculty of Social Sciences, University of Tehran; Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main of this study was to investigate the reasons, aspects, and consequences of gypsy’s women’s exclusion in the "Cheshmeh Kaboud” in Ilam County. This research is based on qualitative methods (ethnography). Data collected through participatory observation and interview. In addition, data analyzed using thematic analysis method. We are sampling from12 native women (recourse of exclusion) and18gypsies women (Target of exclusion). The results have shown that native women’s exclude gypsies women because of these reasons: stereotypical beliefs, lack following sanitary rules, the behavior of gypsies child in school, a common sight in the community, violence among gypsies. Inattention to religious values. Inattention to native cultural values. Gypsies have believed that the most important reasons for their exclusion are these: Special events, Effect of technology on their life, stigmatization, gender stereotypes. The aspects of gypsies’ women’s exclusion in this research are the exclusion of facilities, institutional distrust, exclusion of social relevancies, and exclusion of protection. The consequences of this problem are financial deprivation, informational deprivation, celibacy of gypsy’s girls. The gypsy’s women made some strategies against social exclusion: mutual reaction, choosing the name, seclusion, resistance against natives, special lifestyle, hiding identity, transition of making tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social exclusion
  • Gender
  • ethnicity
  • Ilam