مطالعات اجتماعی اقوام (JSSE) - فرایند پذیرش مقالات