کلیدواژه‌ها = همگرایی ملی
نسبت همگرایی ملی با رویکرد هیدروپلیتیک: نمونه‌پژوهی طرح‌‎های سدسازی درخاور ترکیه

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 303-325

احمد رشیدی نژاد؛ مراد کاویانی راد؛ افشین متقی دستنائی