سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 9-10

محمدعثمان حسین‌بُر


بررسی نمادهای زیارتگاه‌های سیستان

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 11-38

مرجان شهرکی فرخنده؛ سید رسول موسوی حاجی


بررسی جامعه شناختی مناسبات بین قومی درشهرستان تالش

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 39-63

محمد رضا غلامی؛ هادی نوری؛ سیده عالیه میرفضلی


بررسی نشانه‌شناختی خوراک بلوچی و مذهب دربلوچستان ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 39-63

عباسعلی آهنگر؛ ناهید محمد علینژاد؛ پاکزاد یوسفیان؛ موسی محمودزهی


بررسی عوامل خارجی مؤثر بر قومیت‌گرایی درآذربایجان ایران

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 65-84

شعبان محمدی؛ احمد رضایی


تبارشناسی و خاستگاه تاریخی-جغرافیایی اولادهای گَچگران ازایل مَمَسنی

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 85-139

حمداله سجاسی قیداری؛ سید محمد حسین حسینی؛ وحید صادقی


تبیین جامعه‌‏شناختی اثرات موقعیت اجتماعی زنان بلوچ برسلامت روان آنان (موردمطالعه: زنان شهرزاهدان)

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 127-148

محمد اسماعیل ریاحی؛ محمدعثمان حسین‌بُر؛ عثمان کرد؛ سمیه ریگی لادز


ارزیابی وضعیت محرومیت نسبی فردی و گروهی درشهر تبریز و تاثیرشبکه های اجتماعی مجازی برآن

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 149-179

حسین حیدری؛ باقر ساروخانی؛ مهرداد نوابخش


بررسی جامعه‌شناختی جنبش‌های اجتماعی قومی دربلوچستان ایران دردوره پهلوی

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 189-209

عبدالطیف کاروانی؛ سید سعید زاهد زاهدانی


بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهر زاهدان

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 181-203

علی رضا اسلام؛ سیدحسن قالیبافان؛ قادر سیدزاده


انقلاب اسلامی و تحول نظام قشربندی در بلوچستان ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 205-234

داریوش مبارکی؛ حسن محدثی


بررسی جامعه‌شناختی رابطه هویت قومی با رفتارمصرف‌کننده (مطالعه موردی: لرهای استان لرستان)

دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 233-258

محمود نصرتی؛ احمد رضایی؛ داوود رضی؛ قربانعلی ابراهیمی


بررسی جامعه‌شناختی علل جمع‌گرایی تاریخی در جوامع عشایری ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1399، صفحه 257-280

طاها عشایری؛ مهدی حسین زاده فِرِمی؛ فاطمه نامیان