تعداد مقالات: 17
1. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-5


2. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-5


3. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-8

محمدعثمان حسین‌بر


4. بررسی جامعه شناختی مناسبات بین قومی در شهرستان تالش

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-27

محمد رضا غلامی؛ هادی نوری؛ سیده عالیه میرفضلی


5. بررسی نشانه‌شناختی خوراک بلوچی و مذهب در بلوچستان ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-32

عباسعلی آهنگر؛ ناهید محمدعلینژاد؛ پاکزاد یوسفیان؛ موسی محمودزهی


6. مدرنیته و مواجهه روشنفکران کٌرد در روزنامه کردستان (١٩٠٢-١٨٩٨)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-50

جهانگیر محمودی؛ امید قادرزاده


7. مطالعه علل، ابعاد و پیامدهای طرد اجتماعی بر حسب جنسیت؛ مورد مطالعه: زنان کولی روستای چشمه کبود شهرستان ایلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-57

زینب خوشرو؛ سید احمد فیروزآبادی؛ زهرا فرضی زاده


8. بررسی نمادهای زیارتگاه‌های سیستان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-75

مرجان شهرکی فرخنده؛ سید رسول موسوی حاجی


9. تبیین جامعه‌شناختی اثرات موقعیت اجتماعی زنان بلوچ برسلامت روان آنان؛ مطالعه موردی: زنان شهر زاهدان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-81

محمداسماعیل ریاحی؛ محمدعثمان حسین‌بر؛ عثمان کرد؛ سمیه ریگی لادز


10. بررسی عوامل خارجی مؤثر بر قومیت‌گرایی در آذربایجان ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-97

شعبان محمدی؛ احمد رضایی


11. بررسی جامعه‌شناختی علل جمع‌گرایی تاریخی در جوامع عشایری ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-107

طاها عشایری؛ مهدی حسین زاده فرمی؛ فاطمه نامیان


12. بررسی جامعه‌شناختی جنبش‌های اجتماعی قومی در بلوچستان ایران در دوره پهلوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-119

عبدالطیف کاروانی؛ سید سعید زاهد زاهدانی


13. انقلاب اسلامی و تحول نظام قشربندی اجتماعی در بلوچستان ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-139

داریوش مبارکی؛ حسن محدثی


14. بررسی تاریخی و جامعه‌شناختی شکل‌گیری پان‌ترکیسم در آذربایجان ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-162

شعبان محمدی؛ احمد رضایی


15. چکیده‌های انگلیسی | صفحات پایانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-171


16. دانش بومی زاغه (مورد مطالعه: اقوام آذری روستای دورباش تکاب استان آذربایجان غربی)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-151

وحید رشیدوش؛ ابوالفضل اخوان


17. چکیده های انگلیسی| صفحات پایانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 153-158