دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-171 
2. سخن سردبیر

صفحه 7-8

محمدعثمان حسین‌بر


3. بررسی نشانه‌شناختی خوراک بلوچی و مذهب در بلوچستان ایران

صفحه 9-32

عباسعلی آهنگر؛ ناهید محمدعلینژاد؛ پاکزاد یوسفیان؛ موسی محمودزهی