راهنمای نویسندگان

1. مجله مطالعات اجتماعی اقوام فقط مقالاتی را برای بررسی و انتشار می پذیرد که مرتبط با محورهای مجله بوده، در قالب علمی- پژوهشی تنظیم شده و مبتنی بر شیوه نامه نگارشی نشریه باشند. یک مقاله علمی- پژوهشی به طور مرسوم شامل بخش های زیر است:

عنوان؛ چکیده؛ کلیدواژگان؛ مقدمه؛ ادبیات و چارچوب نظری؛ روش شناسی؛ یافته ­ها؛ بحث و نتیجه­ گیری؛ منابع و مآخذ.

2. مقالات ارسالی باید مطابق با فرمت نشریه و در محیط Word 2003 تنظیم شده باشند.

3. مقالات ارسالی نباید کمتر از 6000 و بیشتر از 8000 کلمه باشند.

4. صفحه بندی و تنظیم مقاله باید به صورت زیر انجام شود:

 نوع قلم متن: B Nazanin ؛ سایز قلم: چکیده 11 و متن 12 (عناوین به صورت Bold) و نحوه ارجاع دهی درون متنی منابع به شیوه APA می باشد. جهت اطلاع از نحوه صحیح ارجاع دهی منابع می توانید یکی از مقالات آخرین شماره فصلنامه را دانلود نمایید.

حاشیه صفحات مقاله از بالا 4 سانتی‌متر و پایین 4.5 سانتی­متر ؛ سمت راست 4.5 و چپ 4.8 سانتی­متر باشد.

5. در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی (10 /B Nazanin ) و انگلیسی (Times New Roman / 9) به­ طور جداگانه به شکل زیر ارائه شود:

*کتاب: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب (نام و نام خانوادگی مترجم). محل انتشار: انتشارات.

مثال: جنکینز، ریچارد (1394). هویت اجتماعی (مترجم: تورج یاراحمدی). تهران: پردیس دانش.

*مقاله: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه، شماره، صفحات.

مثال: جانب­ اللهی، محمدسعید (1375). «نظام­ های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در طوایف بلوچ سرحد». مجله تحقیقات جغرافیایی، 11 (2): 72- 59.

*پایان‏ نامه: نام­ خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان پایان‏ نامه (پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد/ دکتری رشته). دانشکده، دانشگاه؛ شهر، کشور.

مثال: گودرزی، محسن (1383). هویت قومی و نابرابری اجتماعی؛ مطالعه موردی گروه ­های قومی استان سیستان و بلوچستان (پایان­ نامه دکتری رشته جامعه ­شناسی). دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ تهران، ایران.

*گزارش: نام سازمان (سال انتشار). «نام گزارش».

*مطلبی در اینترنت: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مطلب.  نام وب سایت؛ تاریخ دسترسی: لینک مطلب.

6. چکیده انگلیسی مطابق با متن چکیده فارسی علاوه­ بر اینکه در سامانه نشریه بارگذاری می شود، باید در انتهای مقاله نیز ضمیمه گردد.

7. مشخصات نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی/ وابستگی سازمانی/ آدرس پست الکترونیک دانشگاهی) در فایل اصلی مقاله درج نشده و در قالب فایل جداگانه ای با همین عنوان و به طور دقیق بارگذاری شود (فارسی و انگلیسی).

8. نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.

9. معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود  (Times New Roman / 9).

10. چاپ مقاله در نشریه منوط به تأیید داوران بوده و نشریه در ویرایش مطالب آزاد است.

11. در صورت ارائه مقاله به نشریه ای دیگر، پیگیری آن در این مجله متوقف می شود.

12. طبق قوانین مجله، دانشجویان تنها به شرط همراهی حدأقل یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مجاز به ارسال مقالات خود هستند. مجله از پذیرش مقالاتی که صرفاً توسط دانشجویان و بدون نام حدأقل یک عضو هیئت علمی ارسال شود، معذور است.

13. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله ها بر عهده نویسنده (نویسندگان) است.