اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی آهنگر

زبان‌شناسی استاد، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ahangarenglish.usb.ac.ir
0000-0003-1288-1506

سردبیر

علی کریمی

علوم سیاسی-مسائل ایران استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

akm10umz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عباسعلی آهنگر

زبان‌شناسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

ahangarenglish.usb.ac.ir
0000-0003-1288-1506

عبدالرسول حسنی‌فر

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

hasanifarlihu.usb.ac.ir
0000-0002-9089-9624

علی کریمی

علوم سیاسی-مسائل ایران استاد دانشگاه مازندران

akm10umz.ac.ir

احمد رضایی

جامعه‌شناسی دانشیار دانشگاه مازندران

arezaiimyahoo.com
0000-0001-8838-7024

حمید عبداللهیان

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه تهران

habdolahut.ac.ir
0000-0003-4852-5300

مهرداد عربستانی

مردم‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران

m.arabestaniut.ac.ir
0000-0002-1654-8375

نعمت‌الله فاضلی

مردم‌شناسی و مطالعات فرهنگی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

nfazelihotmail.com

مرتضی فرهادی

مردم‌شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

kaveh_farhadi2000yahoo.com

مهدی محسنیان راد

علوم ارتباطات اجتماعی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

mohsenianradgmail.com
0000-0002-0016-641X

مدیر داخلی

مهدی معینی

جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

mmoeini13lihu.usb.ac.ir
0000-0002-3464-7094

کارشناس نشریه

فیروزه منتظری فر

فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان

jsseusb.ac.ir