یک مدل نظری پیشنهادی برای مطالعات قوم‌گرایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور؛ تهران، ایران.

10.22111/jsse.2021.6782

چکیده

 ایران کشوری است چند قومی که قوم‌گرایی در میان پنج قوم آن فعال است. این بدان معنا است که در کشور اقوامی وجود دارند که تا حال دارای خواست و فعالیت قومی نبوده‌اند. سؤال اساسی این است که دلایل این تنوع و تفاوت در چیست؟ قوم‌­گرایی مثل هر پدیده اجتماعی دیگری دارای علل، روند و پیامدهایی است. بر همین اساس، نظریه‌های قوم‌­گرایی نیز متمرکز بر یکی از ابعاد این مسئله بوده و حتی می­‌توان گفت بیشتر بر علل قوم‌گرایی و نه روند و پیامدهای آن توجه داشته‌­اند. این نظریه‌ها در همان حال دارای یک سیر تاریخی بوده و از دیدگاه‌های مختلفی به آن نگریسته شده است. اغلب نظریه‌­های پیشین تقلیل‌گرا بوده و کمتر ابعاد مختلف­، پیچیده و پویایی این پدیده را مدنظر داشته‌­اند. در این پژوهش، پس از بررسی مختصر این نظریه‌ها، با توجه به ضعف تبیینی و ناتوانی تجربی آن‌­ها در تبیین قوم­‌گرایی، تلاش شده است یک چهارچوب نظری جدیدتر طراحی شود. روش این تحقیق اسنادی بوده و نتایج حاصله با مقایسه نظریه‌­ها و توجه به زمینه کاربرد آن تهیه ‌شده است. این چارچوب نظری  جدید مدلی تلفیقی بوده و سه مجموعه متغیر تفکیک، تبعیض و تفهیم را دربرمی‌گیرد. به عبارتی این رویکرد دربرگیرنده متغیرهای قدیمی‌­گرایان و نوگرایان بوده، درعین‌حال عوامل ذهنی و عینی را در نظر داشته و متناسب به‌کارگیری برای مسائل قومی در کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Compromise Theory Model for the Ethnicity Study in Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Mohammadzadeh
Assistant Prof. in Department of Social Sciences, Payam Noor University; Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iran is a country that ethnic social cleavage among it to be activated. In other word we have some ethnic that they have no ethnic requested. The main question is that what is the causes of this divergences? Ethnicities like other social subject has causes, process and consequences.  Most of ethnicity theory concentrated on causes more than process and consequences.  The last theories have been a historical process and attend to many dimension of case.  Most of them have been a reduction view and ignore multidimensional of ethnic complexities. The goal of this study is apply a new conceptual theory for this Issus. This work is in the same way and try to establish new approach to descript and explanation ethnic subjects. This new concept is integrated theory and consist three complex variables. These variable are; differential variable, discrimination variable and consciousness one. This work is suitable for quantities and qualities research in ethnic studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnicity
  • Differential Variable
  • Discrimination Variable and Consciousness