درباره نشریه

مجله مطالعات اجتماعی اقوام به ­عنوان نشریه تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان، تلاش دارد تا با رویکردی میان رشته ای، فضایی برای پژوهشگران علاقمند به مطالعات قومی فراهم آورده و راهبردهای مناسبی به­ ویژه برای فهم و حل مسائل اجتماعی مربوط به گروه های قومی ارائه کند.