دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 1-301 
بررسی جامعه شناختی مناسبات بین قومی درشهرستان تالش

صفحه 39-63

محمد رضا غلامی؛ هادی نوری؛ سیده عالیه میرفضلی