دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1399، صفحه 1-301 
بررسی جامعه شناختی مناسبات بین قومی درشهرستان تالش

صفحه 39-63

محمد رضا غلامی؛ هادی نوری؛ سیده عالیه میرفضلی


تبارشناسی و خاستگاه تاریخی-جغرافیایی اولادهای گَچگران ازایل مَمَسنی

صفحه 85-139

حمداله سجاسی قیداری؛ سید محمد حسین حسینی؛ وحید صادقی